Hadi Yadavari

Hadi Yadavari

Senior Data Scientist at Kavaken.